porneia

Post: Interview with Eduardo Kac, author of Porneia!

Happy publication day to Eduardo Kac’s Porneia! To celebrate, Nightboat’s Director & Publisher Stephen Motika speaks to Eduardo about the Porn Art Movement, Brazilian history, his teenage years at Ipanema […]